Сертифікат ДКР:

немає

Курс-ресурс «Фонетика англійської мови» автора Саєнко Н.В. призначено для студентів 1 курсу механічного факультету, які навчаються за спеціальністю 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика).

Курс складається з 16 уроків, матеріал яких забезпечує оволодіння фонетичної складової англійської мови. У курсі розглянуто звуковий лад англійської мови, надані правила та вправи на читання монофтонгів, дифтонгів, трифтонгів та приголосних звуків, у тому числі таких, що не мають відповідності в українській мові, наведено правила читання голосних та приголосних літер та буквосполучень та вправи до них. Також розглядаються основні тони англійської інтонації: низхідний, висхідний і низхідно-висхідний, правила словесного наголосу, фразовий наголос, особливості природнього мовлення тощо. Матеріал представлено у таблицях з прикладами, вправи тренують у вимові звуків, читанні букв і буквосполучень у словах, фразах, скоромовках, діалогах, віршах тощо.


Сертифікат ДКР:

немає

Курс-ресурс «Практичний курс англійської мови», аспект – усна практика, автора Саєнко Н.В. розрахований на студентів другого курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика. Запропонований курс є подальшим кроком на шляху створення навчальних матеріалів для студентів вищих навчальних закладів у зв'язку з інтеграцією української освіти до загальноєвропейської.

Курс призначений для вдосконалення навичок усного мовлення незалежних мовців рівнів В2 згідно із «Загальноєвропейськими Рекомендаціями щодо мовної освіти, вивчення, викладання, оцінювання». Тематика курсу охоплює 15 розділів, що стосуються людини та її оточення.

Після опрацювання практичного курсу англійської мови студенти мають знати базовий лексичний матеріал за вказаними темами з усної практики та вільно користуватися ним у різних видах мовленнєвої діяльності.Кожний урок складається з двох частин – базовий словник та вправи на його опрацювання. Вправи другого розділу актуалізують попередні знання студентів, сприяють розвитку критичного мислення, дозволяють ефективно користуватись мовою в повсякденному спілкуванні та діловому мовленні.

Сертифікат ДКР:

немає

Курс «Іноземна мова» для студентів 5 курсу дорожнього факультету авторів Саєнко Н.В., Созикіної Г.С. призначено для студентів – майбутніх магістрів, які вивчають англійську мову професійного спрямування за спеціальностями: 192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій.

Курс складається з 10 уроків, матеріал яких забезпечує оволодіння англійською мовою за майбутнім фахом здобувачів освіти.

Автентичні тексти, системне опрацювання термінологічної лексики у передтекстових вправах та виконання післятекстових завдань забезпечують досягнення основної мети іншомовної підготовки у технічному університеті – практичне оволодіння іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленою професійними потребами, одержання новітньої інформації з фаху при читанні англомовних джерел, реферування та анотування текстів зі спеціальності.

Сертифікат ДКР:

немає

Курс-ресурс «Теорія і практика міжкультурної комунікації» автора Саєнко Н.В. призначено для студентів 2 курсу, які навчаються за спеціальністю 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика).

Метою курсу є систематизований виклад основних проблем і тем міжкультурної комунікації, який забезпечує розвиток культурної сприйнятливості і здібності до правильної інтерпретації конкретних проявів комунікативної поведінки в різних культурах; формування практичних навичок і умінь у спілкуванні з представниками інших культур. 

Курс складається з 16 розділів, матеріал яких передбачає знайомство студентів з особливостями вербальної, паравербальної, невербальної комунікації, традиціями народів світу, культурними основами взаємодії країн; забезпечує адаптацію до різних цінностей у ситуації співіснування культур; вчить взаємодіяти з людьми різних традицій, вступати до діалогу культур, толерантно ставитися до представників будь-якої нації та релігії, розв’язувати міжетнічні конфлікти.

Кожний розділ складається із словника до теми, тексту і серії лексичних та комунікативних завдань, що дозволяють порівнювати різні культури, навчають студентів розуміти майбутніх партнерів з комунікації і досягати поставлених цілей і результатів.


Сертифікат ДКР:

немає

Курс-ресурс «Стилістика англійської мови» автора Саєнко Н.В. призначено для студентів 2 курсу, які навчаються за спеціальністю 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика).

Метою викладання курсу є ознайомлення студентів з сучасними уявленнями про стилістичні ресурси та функціонально-стильову систему англійської мови, поглиблення розуміння здобувачів вищої освіти щодо багатства та різноманітності стилістичних засобів в англійській мові, сприяння оволодінню студентами стилістичними нормами англійської мови, розвиток умінь впізнавати, аналізувати та інтерпретувати стилістичні явища, бачити взаємозв’язок усіх виразних засобів та стилістичних прийомів, які використовуються авторами творів різних жанрів, розглядати текст у єдності форми та змісту.

Курс складається з 16 розділів, матеріал яких передбачає знайомство студентів з особливості використання стилістичних засобів відповідно до мети, умов і цільової настанови спілкування та формування умінь аналізувати та інтерпретувати тексти різної функціонально-стильової і жанрової приналежності на основі знання лінгвостилістичної системи англійської мови.Сертифікат ДКР:

немає

Курс-ресурс «Практичний курс англійської мови», аспект – усна практика, автора Саєнко Н.В. розрахований на студентів третього курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика. 

Курс логічно пов'язаний з «Практичним курсом англійської мови» для студентів другого року навчання і є його продовженням.

Основною формою навчання є практичні заняття. Матеріал, що викладається, спрямований на формування у студентів вміння вільно, гнучкой ефективно використовувати англійську мову в усній і письмовій формі.

Засвоєння курсу передбачає набуття загальних мовленнєвих умінь, мовних знань, соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, формування просунутих знань для вільного спілкування англійською мовою, засвоєння методів та прийомів аналізу загальномовної та термінологічної лексики,вміння вільно спілкуватись англійською мовою в різних соціокультурних ситуаціях з дотриманням усіх фонетичних, лексико-синтаксичних та граматичних норм.

Сертифікат ДКР:

немає