Автор курсу

Ковальова Тетяна Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент

МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Є :
ознайомлення з міжнародними стандартами обліку і фінансової звітності та оволодіння загальноприйнятими принципами, методами ведення обліку і складання фінансової звітності у відповідності до їх вимог.

Сертифікат ДКР:

немає

      

Author of the course

Kovalоva Tatiana 

PhD in Economics, Associate Professor

THE PURPOSE OF STUDYING THE DISCIPLINE IS:

familiarization with international accounting and financial reporting standards and mastery of generally accepted principles, methods of accounting and financial reporting in accordance with their requirements.

Сертифікат ДКР:

немає

АВТОР КУРСУ

Ковальова Тетяна Володимирівна 

Кандидат економічних наук, доцент

МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Є: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, контрагентів


Сертифікат ДКР:

немає

АВТОР КУРСУ

Ковальова Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Є : формування у здобувачів системи знань і практичних навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів підприємства; підготовки та надання  інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта.
Сертифікат ДКР:

немає

АВТОР КУРСУ

КОВАЛЬОВА  ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент

Метою вивчення дисципліни є набуття знань щодо сутності та ролі фінансів та бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання. Дисципліна передбачає вивчення складових фінансової системи України, основи ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і т.ін.

Сертифікат ДКР:

немає

АВТОР КУРСУ

КОВАЛЬОВА  ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат економічних наук, доцент

МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ є : формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, фінансових результатів діяльності підприємства; підготовки та надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта.


Сертифікат ДКР:

немає

АВТОР КУРСУ

Ковальова Тетяна Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент
МЕТОЮ  навчальної дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок щодо методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.
Сертифікат ДКР:

немає