У курсі систематизовані теоретичні, методологічні й організаційні основи оподаткування.

Автор: проф. Ярошенко І.В

Мета вивчення: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з теорії податків та оподаткування, податкової системи і податкової політики, податкового адміністрування й організації роботи фіскальних органів, а також порядку обчислення, декларування і погашення податкових зобов’язань юридичними і фізичними особами з основних бюджетоутворюючих податків.

Предмет: теоретичні і практичні аспекти податків, оподаткування, податкової системи, податкової політики й адміністрування податків.

Ключові теми:
Генезис і теоретичні концепції оподаткування.
Елементи і класифікація податків.
Теоретичні основи податкової системи.
Податкова політика держави.
Податковий механізм.

Контингент студентів: навчальна дисципліна за вибором студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського). 

Сертифікат ДКР:

немає

ВІЗИТКА КУРСУ

У курсі систематизовані теоретичні і практичні аспекти організації і провадження зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивченняформування системи теоретичних знань і практичних навичок стосовно прийняття управлінських рішень щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, її аналізу й оцінки ефективності, особливостей правового регулювання, а також вирішення певного кола економічних проблем, що постають перед вітчизняними підприємствами на зовнішніх ринках.

Предмет: система організаційно-економічних відносин і господарських процесів, які відбуваються на підприємстві та пов’язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, її правові й економіко-організаційні аспекти в умовах ринкової економіки.

Ключові теми:
Форми виходу підприємства на зовнішній ринок. 
Зовнішньоекономічний договір (контракт).
Регулювання ЗЕД.
Аналіз та оцінка ефективності ЗЕД.

Контингент студентів: нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського) спеціальностей 071, 073. 


Сертифікат ДКР:

badgejanuary 2024

Оценка курса: 4.0(5)

ВІЗИТКА КУРСУ:

У курсі систематизовані теоретичні і практичні аспекти взаємодії економічних суб'єктів і форми реалізації економічних відносин у міжнародному масштабі.

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивченняформування системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм і механізмів реалізації міжнародних економічних відносин (МЕВ).

Предмет: система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Ключові теми:
Міжнародна торгівля. 
Міжнародний рух капіталу (міжнародний кредит та інвестиції).
Міжнародна міграція робочої сили.
Світові ринки товарів і факторів виробництва.
Світова валютна система.
Міжнародні розрахунки і платіжний баланс.
Економічна інтеграція і глобалізація.

Контингент студентів: навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського) спеціальностей 051, 071, 073, 076. 


Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(3)

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивчення: формування системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі глобальної економіки, розуміння об’єктивних передумов і закономірностей, форм і механізмів, тенденцій і перспектив розвитку економічної взаємодії на глобальному рівні.

Ключові теми:
Концепції глобалістики.
Рушійні сили і наслідки глобалізації; ключові глобальні проблеми людства.
Фінансовий, технологічний і демографічний аспекти глобальної економіки.

Контингент студентів: навчальна дисципліна за вибором студентів другого рівня вищої освіти (магістерського). 


Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(4)

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивчення: формування у студентів системи знань з методики обліку міжнародних операцій економічних субєктів, а також основних принципів організації обліку господарських процесів на підприємствах України на рівні професійних вимог зі спеціальності.

Ключові теми:
Облік експортно-імпортних операцій.
Облік валютно-розрахункових і фінансово-кредитних операцій.
Облік іноземних інвестицій.

Контингент студентів: навчальна дисципліна за вибором студентів другого рівня вищої освіти (магістерського) спеціальності 071 "Облік і оподаткування". 


Сертифікат ДКР:

бейджгрудень 2023

Оценка курса: 4.2(5)

У курсі систематизовані теоретичні і практичні аспекти податкової системи і податкової політики держави.

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивченняформування системи теоретичних знань і практичних навичок з податкової системи і податкової політики, податкового адміністрування й організації роботи фіскальних органів, порядку обчислення, декларування і погашення податкових зобов’язань юридичними і фізичними особами з основних бюджетоутворюючих податків.

Предмет: теоретичні і практичні аспекти податків, податкової системи, податкової політики й адміністрування податків.

Ключові теми:
Устрій податкової системи країни. 
Організаційно-адміністративні засади діяльності державних фіскальних органів.
Теоретично-методологічні засади формування податкової політики.

Основні бюджето­утворюючі податки в Україні.

Контингент студентів: навчальна дисципліна за вибором студентів другого рівня вищої освіти (магістерського) спеціальності "Облік і оподаткування". 


Сертифікат ДКР:

badgeлистопад 2023

Оценка курса: 5.0(3)

The author: Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Kateryna Boldovska.

The purpose of the study: the formation of a system of theoretical knowledge and practical skills in the methodology of accounting for enterprises' international operations, as well as organization and accounting of foreign economic activities of economic entities.

The subject: the theoretical and practical aspects of taxes, tax system, tax policy and tax administration.

Key topics:
Accounting of export-import operations.
Accounting of currency settlement and financial credit operations.
Accounting of foreign investments.

The contingent of students: an academic discipline by the choice of  students of the second level of higher education (master's) on specialty "Accounting and Taxation".


Сертифікат ДКР:

немає

The academic course systematizes theoretical and practical aspects of the tax system and state tax policy.

The author: Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Kateryna Boldovska.

The purpose of the studythe formation of a system of theoretical knowledge and practical skills
on the tax system and tax policy, tax administration and organization of the fiscal authorities activity, the procedure оf calculating, declaring and repaying of tax liabilities by legal entities and individuals from the main budget-forming taxes
.

The subject: the theoretical and practical aspects of taxes, tax system, tax policy and tax administration.

Key topics:

The structure of the country's tax system.
The organizational and administrative principles of state fiscal authorities activity.
The theoretical and methodological foundations of tax policy formation.
The main budget-forming taxes in Ukraine.

The contingent of students: an academic discipline by the choice of  students of the second level of higher education (master's) on specialty "Accounting and Taxation".Сертифікат ДКР:

немає

The author: associate professor Kateryna Boldovska

The goal of studying is:  the formation of a system of theoretical knowledge and practical skills in the field of global economy, understanding of objective prerequisites and regularities, forms and mechanisms, trends and prospects for the development of economic interaction at the global level
system of theoretical knowledge and practical skills in the field of global economy, understanding of objective prerequisites and regularities, forms and mechanisms, trends and prospects for the development of economic interaction at the global level.

Key topics:
Concepts of globalism.
Driving forces and consequences of globalization; key global problems of humanity.
Financial, technological and demographic aspects of the global economy.

 

Student contingent: educational component by the choice of the second level of higher education students (master's).

Сертифікат ДКР:

немає

Основні наукові напрями роботи НПСГ:

1. Вітчизняна та зарубіжні системи бухгалтерського обліку.

2. Обліково-аналітичне забезпечення управління і розвитку суб’єктів підприєм­ництва.

3. Обліково-податкова політика і внутрішній аудит підприємницьких структур.

4. Управлінські інформаційні системи і технології в обліку, аналізі й аудиті.

5. Науково-методичні засади розвитку обліку та оподаткування.

 

Керівник НПСГ:

к.е.н., доцент Болдовська Катерина Петрівна


Сертифікат ДКР:

немає