ВІЗИТКА КУРСУ

У курсі систематизовані теоретичні і практичні аспекти організації і провадження зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивченняформування системи теоретичних знань і практичних навичок стосовно прийняття управлінських рішень щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємства, її аналізу й оцінки ефективності, особливостей правового регулювання, а також вирішення певного кола економічних проблем, що постають перед вітчизняними підприємствами на зовнішніх ринках.

Предмет: система організаційно-економічних відносин і господарських процесів, які відбуваються на підприємстві та пов’язані зі здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, її правові й економіко-організаційні аспекти в умовах ринкової економіки.

Ключові теми:
Форми виходу підприємства на зовнішній ринок. 
Зовнішньоекономічний договір (контракт).
Регулювання ЗЕД.
Аналіз та оцінка ефективності ЗЕД.

Контингент студентів: нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського) спеціальностей 071, 073. 


Сертифікат ДКР:

badgejanuary 2024

Оценка курса: 4.0(5)

ВІЗИТКА КУРСУ:

У курсі систематизовані теоретичні і практичні аспекти взаємодії економічних суб'єктів і форми реалізації економічних відносин у міжнародному масштабі.

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивченняформування системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм і механізмів реалізації міжнародних економічних відносин (МЕВ).

Предмет: система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах інтернаціоналізації та глобалізації.

Ключові теми:
Міжнародна торгівля. 
Міжнародний рух капіталу (міжнародний кредит та інвестиції).
Міжнародна міграція робочої сили.
Світові ринки товарів і факторів виробництва.
Світова валютна система.
Міжнародні розрахунки і платіжний баланс.
Економічна інтеграція і глобалізація.

Контингент студентів: навчальна дисципліна циклу професійної підготовки для студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського) спеціальностей 051, 071, 073, 076. 


Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 4.9(7)

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивчення: формування системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі глобальної економіки, розуміння об’єктивних передумов і закономірностей, форм і механізмів, тенденцій і перспектив розвитку економічної взаємодії на глобальному рівні.

Ключові теми:
Концепції глобалістики.
Рушійні сили і наслідки глобалізації; ключові глобальні проблеми людства.
Фінансовий, технологічний і демографічний аспекти глобальної економіки.

Контингент студентів: навчальна дисципліна за вибором студентів другого рівня вищої освіти (магістерського). 


Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(4)

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивчення: формування у студентів системи знань з методики обліку міжнародних операцій економічних субєктів, а також основних принципів організації обліку господарських процесів на підприємствах України на рівні професійних вимог зі спеціальності.

Ключові теми:
Облік експортно-імпортних операцій.
Облік валютно-розрахункових і фінансово-кредитних операцій.
Облік іноземних інвестицій.

Контингент студентів: навчальна дисципліна за вибором студентів другого рівня вищої освіти (магістерського) спеціальності 071 "Облік і оподаткування". 


Сертифікат ДКР:

бейджгрудень 2023

Оценка курса: 4.2(5)

У курсі систематизовані теоретичні і практичні аспекти податкової системи і податкової політики держави.

Автор: доц. Болдовська К.П.

Мета вивченняформування системи теоретичних знань і практичних навичок з податкової системи і податкової політики, податкового адміністрування й організації роботи фіскальних органів, порядку обчислення, декларування і погашення податкових зобов’язань юридичними і фізичними особами з основних бюджетоутворюючих податків.

Предмет: теоретичні і практичні аспекти податків, податкової системи, податкової політики й адміністрування податків.

Ключові теми:
Устрій податкової системи країни. 
Організаційно-адміністративні засади діяльності державних фіскальних органів.
Теоретично-методологічні засади формування податкової політики.

Основні бюджето­утворюючі податки в Україні.

Контингент студентів: навчальна дисципліна за вибором студентів другого рівня вищої освіти (магістерського) спеціальності "Облік і оподаткування". 


Сертифікат ДКР:

badgeлистопад 2023

Оценка курса: 5.0(3)