Курс призначений для висвітлення основних принципів визначення місця та ролі права у врегулюванні суспільних відносин.  Дисципліна викладається для здобувачів освітнього рівня "бакалавр"  спеціальностей дорожно-будівельного факультету

Мета вивчення дисципліни: підготовка фахівців у галузі правових знань, які лежать в основі теорії держави та права і на цій основі забезпечити більш свідоме і ґрунтовне використання положень конституційного права та інших галузевих юридичних наук у практичній діяльності майбутніх фахівців.

Задачі вивчення дисципліни: засвоєння специфічної фахової термінології, формування професійно грамотної юридичної мови, як важливого компонента правової культури майбутнього фахівця, що дозволить на більш високому рівні в подальшому вивчати інші юридичні науки; розвиток логічного мислення, уміння аргументувати власну позицію, розвиток творчих нахилів студентів; вироблення елементарних навичок дослідницької діяльності.

Автор курсу к.ю.н., доцент Леонтьєва Л.В.

Сертифікат ДКР:

бейджчервень 2023


The course is read for applicants of higher education at the "Master's" qualification level, majors 071 "Accounting and taxation", 073 "Management", 051 "Economics", 076 "Entrepreneurship, trade and stock market activity"

Purpose: training of future specialists in the field of intellectual property law, formation of a knowledge system for students to independently solve professional tasks in the field of regulation of legal relations related to intellectual property, as well as obtaining practical skills and ideas necessary for carrying out creative activities and protecting their property and personal non-property rights both in Ukraine and abroad.

The subject of study of the academic discipline is a set of social relations that have developed in relation to the regulation of rights in the field of intellectual property during the creation, use and protection of the results of human creative activity, property and personal non-property rights of authors, the grounds for their occurrence and implementation of their protection.


The main tasks of studying the academic discipline are: mastering specific professional terminology, forming professionally competent legal language - as an important component of the legal culture of the future specialist, which will allow to study other legal sciences at a higher level in the future; development of logical thinking, ability to argue one's own position, development of students' creative inclinations; development of basic research skills, which are extremely important for self-improvement and studying at a university.


The author of the course, Doctor of Law, Associate Professor L. V. Leontiev

Сертифікат ДКР:

немає

Іс

Курс читається для здобувачів вищої освіти кваліфікаційного рівня "Магістр" спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент", 051 "Економіка", 076 "Підприємництво, торговля та біржова діяльність"

Мета: підготовка майбутніх фахівців у галузі права інтелектуальної власності, формування у студентів системи знань для самостійного вирішення професійних завдань у сфері регулювання правовідносин, пов’язаних з інтелектуальною власністю, а також отримання практичних навичок та уявлень, необхідних для здійснення творчої діяльності та захисту своїх майнових та особистих немайнових прав як в Україні так і поза її межами. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність суспільних відносин, які склалися щодо регулювання прав в сфері інтелектуальної власності при створенні, використанні та захисту результатів творчої діяльності людини, майнових та особистих немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення їх захисту. 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни є: засвоєння специфічної фахової термінології, формування професійно грамотної юридичної мови – як важливого компонента правової культури майбутнього фахівця, що дозволить на більш високому рівні в подальшому вивчати інші юридичні науки; розвиток логічного мислення, уміння аргументувати власну позицію, розвиток творчих нахилів студентів; вироблення елементарних навичок дослідницької діяльності, вкрай важливих для самовдосконалення та навчання у вузі.

Автор курсу, к.ю.н., доцент Леонтьєва Л. В.

Сертифікат ДКР:

немає

Іс

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань про будову, стан, функціонування транспортної системи України і суб’єктів транспортних правовідносин, правові засади діяльності окремих галузей транспорту (залізничного, автомобільного, повіт­ряного, морського, річкового, трубопровідного) та особливості господарювання транспортних підприємств.

Предмет: вивчення навчальної дисципліни є господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між  суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання; трудові відносини, тобто суспільні відносини, що виникають у процесі застосування людиною своїх здібностей у виконанні певної трудової функції.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- засвоєння норм транспортного законодавства;

- дослідження сутності різних наукових шкіл

- вироблення у студентів наукового підходу до оцінки чинного транспортного права, необхідності вдосконалення його для правового регулювання господарської діяльності;

- набуття навичок роботи з нормативним матеріалом;

- вміння розв’язати конкретні транспортної ситуації на базі національного та міжнародного законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації транспорьного права в обраній сфері діяльності;

- усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій;

- засвоєння специфічної фахової термінології, формування професійно грамотної юридичної мови, як важливого компонента правової культури майбутнього фахівця, що дозволить на більш високому рівні в подальшому вивчати інші юридичні науки; розвиток логічного мислення, уміння аргументувати власну позицію, розвиток творчих нахилів студентів; вироблення елементарних навичок дослідницької діяльності.

Автор курсу, к.ю.н., доцент Леонтьєва Л.В.

Сертифікат ДКР:

немає

ТП1

Курс призначений для висвітлення основних принципів визначення місця та ролі права та адміністративного права зокрема у врегулюванні суспільних відносин.  Дисципліна викладається для здобувачів освітнього рівня "бакалавр"  спеціальностей 051 "Економіка", 071 "Облік і оподаткування", 073 "Менеджмент", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Мета вивчення дисципліни: підготовка фахівців у галузі правових знань, які лежать в основі теорії держави та права і на цій основі забезпечити більш свідоме і ґрунтовне використання положень конституційного права та інших галузевих юридичних наук у практичній діяльності майбутніх фахівців.

Задачі вивчення дисципліни: засвоєння специфічної фахової термінології, формування професійно грамотної юридичної мови, як важливого компонента правової культури майбутнього фахівця, що дозволить на більш високому рівні в подальшому вивчати інші юридичні науки; розвиток логічного мислення, уміння аргументувати власну позицію, розвиток творчих нахилів студентів; вироблення елементарних навичок дослідницької діяльності.

Автор курсу к.ю.н., доцент Леонтьєва Л.В.

Сертифікат ДКР:

немає

АП


Оценка курса: 5.0(1)