Курс призначений для висвітлення основних принципів визначення місця та ролі права у врегулюванні суспільних відносин.  Дисципліна викладається для здобувачів освітнього рівня "бакалавр"  спеціальностей 

Мета вивчення дисципліни: підготовка фахівців у галузі правових знань, які лежать в основі теорії держави та права і на цій основі забезпечити більш свідоме і ґрунтовне використання положень конституційного права та інших галузевих юридичних наук у практичній діяльності майбутніх фахівців.

Задачі вивчення дисципліни: засвоєння специфічної фахової термінології, формування професійно грамотної юридичної мови, як важливого компонента правової культури майбутнього фахівця, що дозволить на більш високому рівні в подальшому вивчати інші юридичні науки; розвиток логічного мислення, уміння аргументувати власну позицію, розвиток творчих нахилів студентів; вироблення елементарних навичок дослідницької діяльності.

Автор курсу к.ю.н., доцент Перунова О.М.

Сертифікат ДКР:

немає

Пр

Оценка курса: 3.0(2)

Курс призначений для здобувачів вищої освіти кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності 101 "Екологія"

Мета курсу : підготовка фахівців в галузі екологічного права, управління природокористуванням та охороною довкілля, .

Завдання курсу : визначити  характеристику екологічних прав та обов’язків громадян, права власності на природні ресурси в Україні та  права природокористування, правове забезпечення екологічної безпеки, економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища, а також  відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Автор курсу : к.ю.н., доцент Перунова Олена Миколаївна


Сертифікат ДКР:

немає

Еп1