Предметом дисципліни є загальні принципи побудови систем автоматичного управління машинами, а також засоби і напрямки в створенні робототехнічних систем.

Мета дисципліни – підготовка фахівців в області розробки і застосування основних засобів автоматизації складних механічних систем, а також практичне підтримання їхньої експлуатаційної дієздатності.

Задача навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів сукупності знань, вмінь та уявлень, що необхідні для самостійного рішення професійних задач, зв’язаних з засвоєнням студентами принципів побудови автоматичних систем управління машинами при виконанні ними різноманітних функцій з подальшою орієнтацією на роботизацію; вивченням студентами основ теорії автоматичного управління, придбанням навиків розгляду існуючих засобів автоматизації і роботизації; ознайомленням студентів з перспективою розробки елементів і вузлів сучасних промислових засобів автоматизації і роботизації.

Студент за підсумками вивчення дисципліни повинен

знати:

- суттєвість проблем побудови систем автоматизації і роботизації і шляхи їхнього рішення;

- основні методи аналізу і синтезу засобів автоматизації та роботизації;

- засоби побудови таких систем на етапах проектування, виробництва і експлуатації.

Вміти:

- самостійно проводити оцінку технічних характеристик і вибір стандартних елементів і вузлів автоматичних систем;

- виконувати інженерні розрахунки побудови таких систем на структурному і функціональному рівнях;

- розробляти комплекс організаційно-технічних заходів.

Студент повинен мати уявлення про структуру і характеристики САУ, типові динамічні ланки, елементи систем автоматики і робототехнічні системи.

Компетенції:

- володіти навичками конструкційних і електронних деталей робототехнічних систем та автоматики;
- володіти навичками типових моделей роботів;
- володіти навичками видів завдань, які виконуються запрограмованими роботами.

Сертифікат ДКР:

немає

Метою вивчення навчальної дисципліни є: набуття студентами знань щодо принципів побудови та організації САПР конструкторсько-технологічного призначення, методики використання САПР для вирішення задач автоматизації конструкторсько-технологічного проектування електронних апаратів (ЕА).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічно адаптована система понять про системи автоматизованого проектування і методи їх використання для проектування сучасної електронної техніки та систем автоматики.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів комплексу знань, вмінь та уявлень, необхідних для самостійного рішення професійних задач, пов'язаних з засвоєнням студентами принципів застосування автоматизованих систем проектування конструкторсько-технологічного призначення, з вивченням студентами основ теорії автоматизованого проектування, з придбанням навиків пов’язаних з проектуванням автоматизованих та автоматичних систем управління технологічними процесами.

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- структуру сучасних електронних пристроїв та систем автоматики,

- елементну базу, яка використовується для їхньої побудови,

- області використання та САПР,

- особливості застосування САПР при вирішенні задач автоматизації конструкторсько-технологічного проектування електронної апаратури,

- основні принципи побудови та організації існуючих САПР,

- методику автоматизованого проектування електронної апаратури засобами САПР конструкторсько-технологічного призначення.

вміти:

- практично виконувати наскрізний цикл проектування друкованих модулів засобами САПР конструкторсько-технологічного призначення,

- здійснювати технологічну підготовку виробництва друкованих модулів засобами САПР конструкторсько-технологічного призначення,

- здійснювати  підготовку  та  випуск  конструкторської  та  технологічної документації засобами САПР конструкторсько-технологічного призначення.

Компетенції:

- володіти навичками роботи з сучасними САПР;
- володіти навичками проектування друкованих плат і оформлення креслень;
- володіти навичками роботи з сучасними САПР;
- володіти навичками проектування друкованих плат і оформлення креслень.

Сертифікат ДКР:

немає

Метою дисципліни є вивчення основних методів виготовлення радіоелектронних схем, особливості виробництва електронної апаратури.

Завданнями дисципліни є: придбання знань і навичок в області виробництва радіоелектронних схем; знайомство з технологічними процесами виробництва друкованих плат; з видами технологічної документації; знання основних досягнень теорії і практики в області виробництва радіоелектронної апаратури (РЕА); знання питань надійності технологічних процесів, знання питань резервування основних вузлів РЕА.

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

- етапи проектування в системі ЄСКД; 
- мету дослідно-конструкторської розробки; 
- особливості виготовлення друкованих плат; 
- конструкторські розрахунки електронної апаратури.

вміти:

- аналізувати і оптимізувати електричну принципову схему комплексів і пристроїв;
- розробляти конструкцію комплексів і пристроїв;
- проектувати основні вузли пристрою;

- розраховувати конструктивні та електричні параметри електронних пристроїв;

- розраховувати елементи конструкції на міцність;

- розраховувати теплові режими роботи електронних пристроїв;

- здійснювати вибір та робити розрахунок амортизаторів;

- оформляти технічне завдання;

- оформляти конструкторську документацію відповідно до ЄСКД.

Компетенції:
- готовність застосовувати сучасні засоби виконання і редагування зображень і креслень і підготовки конструкторсько-технологічної документації;
- здатність здійснювати пошук, зберігання, обробку та аналіз інформації з різних джерел і баз даних, представляти її в необхідному форматі з використанням інформаційних, комп'ютерних та мережевих технологій

Сертифікат ДКР:

немає

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з урахуванням сучасних підходів, методів та технологій розроблення,   модернізації та експлуатації систем гнучкого автоматизованого виробництва (ГАВ) та робототехнічних комплексів (РТК) в умовах сучасного машинобудівельного виробництва на рівні професійних вимог зі спеціальності

Сертифікат ДКР:

немає

Метою викладання навчальної дисципліни є набуття студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з урахуванням сучасних підходів, методів та технологій розроблення,   модернізації та експлуатації систем гнучкого автоматизованого виробництва (ГАВ) та робототехнічних комплексів (РТК) в умовах сучасного машинобудівельного виробництва на рівні професійних вимог зі спеціальності

Сертифікат ДКР:

немає