The discipline is taught for students of higher education at the MASTER's level, specialty 071 "Accounting and taxation".

The goal is the formation of students' basic theoretical knowledge and practical skills in the organization and methodology of auditing, the organization of the work of an audit firm and the work of auditors.

The subject is the organizational and methodical aspects of conducting audits at enterprises.

I’ll give the course to the zdobuvachas:

- get practical skills in organizing the audit of subprincipal activities,

- plan the audit process,

- overseeing the complex of audit procedures,

- draw up auditor's working documents,

- preparation of audit documents and other supporting documents.

Сourse author Viktoriya Verbytska, Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation


Сертифікат ДКР:

аулипень 2023

Оценка курса: 5.0(1)

Дисципліна викладається для здобувачів вищої освіти рівня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування"         

Метою вивчення навчальної дисципліни Організація і методика аудиту” є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.

              Основні завдання навчальної дисципліни :

- засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні;

- набуття практичних навичок з організації аудиту підприємницької діяльності,

- планування  процесу аудиту,

- виконання комплексу аудиторських процедур,

- оформлення робочих документів аудитора,

- підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових документів.

              Автор курсу доцент Вербицька В.І.


Сертифікат ДКР:

бейджлипень 2023

Оценка курса: 5.0(2)

It is taught for those who have obtained the master's degree in the specialty 071 "Accounting and taxation"

THE COURSE IS INTENDED to explain the provisions of the organization of accounting, control and analytical processes at the enterprises of the road complex at the modern stage.

The purpose of the course is the formation of students' knowledge about the peculiarities of the organization of accounting, control and analytical processes at the enterprises of the road complex, the formation of typical approaches, methods and technologies in the field of management of the enterprise of the road complex at the level of professional requirements for the specialty.

The author of the course, PhD of Economics, associate professor VIKTORIIA VERBYTSKAСертифікат ДКР:

АДКе

немає

Викладається для здобувачів освітнього рівня "магістр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 

КУРС ПРИЗНАЧЕНИЙ для викладення положень організації облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємствах автодорожнього комплексу на сучасному етапі.

Метою курсу є формування у студентів сукупності знань про особливості організації облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємствах автодорожнього комплексу, формування типових підходів, методів та технологій у галузі управління підприємством автодорожнього комплексу на рівні професійних вимог зі спеціальності.

Автор курсу  к.е.н., доцент Вербицька В.І.

Сертифікат ДКР:

АДКе

бейджгрудень 2023

Оценка курса: 4.2(5)Дисципліна викладається для здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" спеціальності "ОБЛІК і ОПОДАТКУВАННЯ"

Мета вивчення навчальної  дисципліни  є формування у  студентів  системи  знань  щодо закономірностей, достовірностей і економічної доцільності господарських і фінансових операцій та процесів підприємств на основі використання обліково- фінансової, нормативної, звітної та іншої економічної інформації у поєднанні з дослідженням фактичного стану об’єктів контролю, а також опанування студентами загальнотеоретичних, методичних та організаційних основ з господарського контролю.

Автор курсу  к.е.н., доцент Вербицька В.І.


Сертифікат ДКР:

бейджлютий 2024

Оценка курса: 4.5(8)

Дисципліна викладається для здобувачів вищої освіти рівня "молодший бакалавр" спеціальності "ОБЛІК і ОПОДАТКУВАННЯ"

Мета вивчення навчальної  дисципліни  є формування у  студентів  системи  знань  щодо закономірностей, достовірностей і економічної доцільності господарських і фінансових операцій та процесів підприємств на основі використання обліково- фінансової, нормативної, звітної та іншої економічної інформації у поєднанні з дослідженням фактичного стану об’єктів контролю, а також опанування студентами загальнотеоретичних, методичних та організаційних основ з господарського контролю.

Автор курсу  к.е.н., доцент Вербицька В.І.

Сертифікат ДКР:


Оценка курса: 5.0(1)

Дисципліна викладається для здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" та присвячена висвітленню теоретичних та методологічних основ, методичних положень організації фінансово-грошового та кредитного процесів держави та сучасного суспільства.                          

Метою є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни : 

- надання майбутнім фахівцям знань щодо сутності та функцій категорій «фінанси», «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, монетарного та фінансового ринків, грошових та валютних систем, основ кредитних, розрахункових, валютних, податкових та бюджетних відносин; 

- формування теоретичної бази щодо грошово-кредитних та фінансових інструментів; 

- оволодіння практикою використання грошово-кредитних та фінансових інструментів в бізнесі та в системі регулювання економіки України.

Автор курсу к.е.н., доцент Вербицька В.І.

Сертифікат ДКР:Оценка курса: 5.0(1)

Дисципліна викладається і для здобувачів вищої освіти рівня "молодший бакалавр" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" та присвячена висвітленню теоретичних та методологічних основ, методичних положень організації фінансово-грошового та кредитного процесів держави та сучасного суспільства.                          

Метою є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни : 

- надання майбутнім фахівцям знань щодо сутності та функцій категорій «фінанси», «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, монетарного та фінансового ринків, грошових та валютних систем, основ кредитних, розрахункових, валютних, податкових та бюджетних відносин; 

- формування теоретичної бази щодо грошово-кредитних та фінансових інструментів; 

- оволодіння практикою використання грошово-кредитних та фінансових інструментів в бізнесі та в системі регулювання економіки України.

Автор курсу к.е.н., доцент Вербицька В.І.

Сертифікат ДКР:


Оценка курса: 5.0(1)

Вибіркова дисципліна присвячена висвітленню теоретичних та методологічних основ, методичних положень організації фінансово-грошового та кредитного процесів держави та сучасного суспільства.                          

Метою є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни : 

- надання майбутнім фахівцям знань щодо сутності та функцій категорій «фінанси», «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, монетарного та фінансового ринків, грошових та валютних систем, основ кредитних, розрахункових, валютних, податкових та бюджетних відносин; 

- формування теоретичної бази щодо грошово-кредитних та фінансових інструментів; 

- оволодіння практикою використання грошово-кредитних та фінансових інструментів в бізнесі та в системі регулювання економіки України.

Автор курсу к.е.н., доцент Вербицька В.І.

Сертифікат ДКР:

немає

ФГКе

Оценка курса: 5.0(4)

Дисципліна викладається для здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр" спеціальності  071 "ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ" та висвітлює особливості системи господарського обліку і оподаткування, з акцентом уваги на його головній складовій частині – бухгалтерському обліку, в різних галузях економіки, що мають характерні, притаманні тільки їм відмінності в організації обліку, документальному оформленні господарських операцій та оподаткуванні.

Метою є формування у майбутніх фахівців знань теорії і практики ведення бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах різних галузей економічної діяльності з урахуванням особливостей їх технології і організації виробничого процесу.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення особливостей системи господарського обліку, з акцентом уваги на його головній складовій частині – бухгалтерському обліку, в різних галузях економіки, що мають характерні, притаманні тільки їм відмінності в організації обліку, документальному оформленні операцій, обліку запасів, витрат, калькулюванні собівартості виробництва, визнанні витрат і доходів.

Автор курсу к.е.н., доцент Вербицька В.І.

Сертифікат ДКР:

немає

ОГк