Студентський науковий гурток з комп'ютерного моделювання. Новий курс, який дозволить здобувачам всіх рівнів приймати участь в комп'ютерному моделюванні мостових споруд. Об'єднає за інтересами здобувачів всіх рівнів освіти. Призначається для навчальної та наукової роботи.

Голови гуртка: ас. Вербицький Кирило Ігорович, ас. Стебловський Ілля Арчілович

Сертифікат ДКР:

немає

закріплення теоретичних знань, отриманих в період навчання, та їх використання для прийняття самостійних професійних рішень, вивчення виробничо- господарської діяльності підприємств дорожньої галузі, новітніх технологічних процесів з будівництва та експлуатації автомобільних доріг, виготовлення дорожньо- будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, надбання практичних навичок при виконанні своїх обов'язків, отримання досвіду проведення роботи у колективі, підготовка до самостійної роботи на керівних посадах в галузі будівництва, а також виконання досліджень за темою випускної кваліфікаційної роботи

Сертифікат ДКР:

немає

Виробнича практика готує майбутніх спеціалістів до самостійного виконання обов’язків на першій посаді, де вони працюватимуть. Внесок молодих спеціалістів у практичну діяльність підприємств, установ, організацій відповідної галузі прямо залежить від їхньої підготовленості до роботи, теоретичного кругозору й практичних навичок.

Базою практики є установа (підприємство, організація) будь-якої форми власності, яка забезпечує виконання програми практики для відповідного кваліфікаційного рівня. Практика проводиться на підставі договорів на її проведення, а їх тривалість може визначатися як на період конкретного виду практики, так і на більш тривалий термін.


Сертифікат ДКР:

немає

Виконання дипломної роботи є заключним етапом навчання здобувачів вищої освіти  другого рівня –  магістрів ХНАДУ і має своєю метою: використання знань і навичок для якісного академічного описання;  систематизацію, закріплення і заглиблення теоретичних знань, вмінь і практичних навиків із спеціальності і творче застосування їх при розв'язанні конкретних наукових, технічних та економічних задач;  розвиток навиків самостійної інженерної і наукової роботи і набуття власного науково-виробничого досвіду; виявлення ступеню підготовленості фахівця для самостійної роботи в умовах сучасного виробництва різноманітних форм власності;  скорочення періоду адаптації до професійної діяльності.

Дипломне проєктування передбачає виконання здобувачем кваліфікаційної роботи магістра (КРМ).

Диплома робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

Дипломна робота має бути оприлюднена  у репозитарії ХНАДУ.Сертифікат ДКР:

немає

Виконання здобувачем кваліфікаційної роботи бакалавра (КРБ) є заключним етапом навчання здобувачів вищої освіти першого  рівня – бакалаврів  ХНАДУ.

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання комплексної спеціалізованої проєктної задачі в сфері будівництва та/або цивільної інженерії.

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена  у репозитарії ХНАДУ.

Сертифікат ДКР:

немає

Проведення атестації здобувачів ступеня вищої освіти на бакалаврському  рівніі у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. 

Кваліфікаційний іспит – це стандартизована форма здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом  вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

Сертифікат ДКР:

немає