Навчальна дисципліна “Перспективи розвитку ДВЗ” належить до циклу спеціальних дисциплін спеціальністю 142 “Енергетичне машинобудування”.

Предметом дисципліни є закономірності розвитку двигунів внутрішнього згоряння і принципи прогнозування перспектив їх удосконалення.

Мета викладання дисципліни складається в підготуванні студентів до самостійного рішення фахових задач в галузі двигунобудування згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики.

Головними задачами  навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу знань, умінь. навичок і уявлень, які необхідні для рішення фахових задач, пов'язаних з обгрунтуванням вибору типу двигуна, його основних показників і характеристик на етапі розробки технічного завдання, конструкторського проекту і пропозиції з урахуванням вимог замовника і сучасних тенденцій.

Курс розраховано на студентів першого рівня вищої освіти автомобільного факультету, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Енергетичне машинобудування".

Сертифікат ДКР:

немає

Метою є формування у у студентів системи знань, вмінь та уявлень щодо предметної області освітньої програми: розрахунок робочого процесу, а також окремих деталей, механізмів і систем ДВЗ.

Предмет: підготовка студентів до творчої інженерної діяльності в галузі проектування, будування, збирання та дослідження ДВЗ.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- формування у здобувача вищої освіти знань про теоретичні основи роботи теплових двигунів, існуючі та перспективні схеми двигунів внутрішнього згорання, конструкцію двигунів внутрішнього згоряння, роботу і принцип дії механізмів та систем двигунів, методологію моделювання робочих процесів.

- формування вмінь творчо користуватися технічною літературою, довідниками та нормативними документами, організовувати теоретичні та експериментальні дослідження двигунів, обґрунтовувати вибір типів та моделей двигунів внутрішнього згоряння для АТЗ відповідно до призначення та умов їх експлуатації, використовувати теоретичні знання в процесі діагностування та обслуговування автомобільних двигунів.

Курс розраховано на студентів першого рівня вищої освіти автомобільного факультету.


Сертифікат ДКР:

немає

Мета вивчення навчальної дисципліни. Мета викладання дисципліни “Вступ до фаху” полягає у роз'ясненні загальнотехнічної і державної політики енергомашинобудування України до підготовки бакалаврів за фахом.

Об’єктом навчальної дисципліни є: ознайомлення студентів з характером майбутньої виробничої і науково-технічної діяльності, з основним технічним об'єктом спеціальності – енергетичними машинами та їх процесами.

Предметом навчальної дисципліни є педагогічна адаптована система знань про історію університету та кафедри, стандарти ХНАДУ, новітні  теплові та альтернативні двигуни, закономірності перетворення теплової енергії, закономірності та принципи здійснювання робочого циклу у двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ) різного призначення, їх конструктивні особливості і відмінності,основи техніки безпеки та збереження навколишнього середовища.


Сертифікат ДКР:

немає

Курс розраховано на студентів першого рівня вищої освіти механічного факультету.

1. Мета вивчення навчальної дисципліни. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і вирішення інженерних завдань у галузі перетворення теплової енергії та практичного використання знань у професійній діяльності. Здатність засвоєння знань будови, експлуатації, ремонту теплових машин; основних законів перетворення теплоти у роботу, передачі теплоти, роботи з теплотехнічними приладами на рівні вмінь, що достатні для практичної діяльності за спеціальністю. Здатність застосовувати основні закони термодинаміки та теплопередачі на рівні знань, які необхідні для засвоювання системи взаємозв’язаних профілюючих дисциплін. Ознайомлення з методами ефективного використання теплоти у сучасних теплотехнічних установках на рівні уявлення, що розширює професійний рівень фахівців. Знання і розуміння теплотехнічної термінології, фізичної сутності та змісту основних законів термодинаміки; методів аналізу термодинамічних процесів; методів аналізу ефективності використання теплоти у теплових двигунах; термодинамічних основ стиснення газів у компресорах; основних законів теплообміну та передачі теплоти у теплообмінних апаратах на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми. Застосовувати інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких досліджень.

•         1. The purpose of studying the discipline. The ability to apply their knowledge and understanding to identify, formulate and solve engineering problems in the field of thermal energy conversion and practical use of knowledge in professional activities. Ability to master the knowledge of construction, operation, repair of heat engines; basic laws of heat conversion into work, heat transfer, work with thermal devices at the level of skills sufficient for practical activities in the specialty. Ability to apply the basic laws of thermodynamics and heat transfer at the level of knowledge required to master the system of interrelated profiling disciplines. Acquaintance with methods of effective use of heat in modern thermal engineering installations at the level of representation that expands a professional level of experts. Knowledge and understanding of thermal terminology, physical essence and content of the basic laws of thermodynamics; methods of analysis of thermodynamic processes; methods of analysis of heat efficiency in heat engines; thermodynamic bases of gas compression in compressors; basic laws of heat exchange and heat transfer in heat exchangers at the level necessary to achieve the results of the educational program. Apply engineering technologies, processes, systems and equipment in accordance with the specialty 133 "Industrial Engineering"; select and apply suitable standard analytical, calculation and experimental methods; correctly interpret the results of such studies.

 

Теоретичні основи теплотехніки та ДВЗ. Навч. курс / О. І. Воронков, 2021-2022р. –24 лекц./8 лаб. раб.

 

Розглянуті теоретичні та практичні питання будови основних механізмів та систем ДВЗ, основ термодинаміки та теорії двигунів внутрішнього згоряння. Будова кривошипно-шатунного і газорозподільного механізму. Будова систем живлення, охолодження, змащування та інших систем двигуна. Принцип роботи, призначення та різновиди цих механізмів та систем.

У цьому курсі розглянуто основні поняття технічної термодинаміки. Наведено формулювання та рівняння першого та другого законів термодинаміки Розглянуто основні термодинамічні процеси. Особливу увагу приділено зображенню основних процесів та ідеального газу. на T-S діаграмі. Дано опис термодинамічних циклів теплових машин. Розглянуто термодинамічні процеси у реальних газах.

Розглянуті основні визначення в двигунах, дійсні цикли двигунів, їх показники, характеристики палив і робочого тіла, принципи організації та математичне моделювання робочих процесів, методи оцінки техніко-економічних показників, вибір параметрів робочих процесів і конструкції двигуна. Висвітлені методи і засоби діагностування та випробувань  двигунів внутрішнього згоряння. Розглянуто енергетичний баланс та ККД.

 

Навчальний курс  призначений для студентів спеціальності 131«Галузеве машинобудування»  , підготовки фахівців з діагностування і технічного обслуговування двигунів транспортних засобів.

 

•         Theoretical foundations of heat engineering and internal combustion engines. Teaching. course / OI Voronkov, 2021-2022. –24 lectures / 8 labs. slave.

•          Theoretical and practical issues of the structure of the main mechanisms and systems of internal combustion engines, the basics of thermodynamics and the theory of internal combustion engines are considered. The structure of the crank and gas distribution mechanism. Structure of power supply, cooling, lubrication and other engine systems. The principle of operation, purpose and varieties of these mechanisms and systems. In this course the basic concepts of technical thermodynamics are considered. The formulation and equations of the first and second laws of thermodynamics are given. The basic thermodynamic processes are considered. Particular attention is paid to the image of the main processes and the ideal gas. on the T-S diagram. A description of the thermodynamic cycles of heat engines is given. Thermodynamic processes in real gases are considered. The basic definitions in engines, actual cycles of engines, their indicators, characteristics of fuels and a working body, principles of the organization and mathematical modeling of working processes, methods of an estimation of technical and economic indicators, a choice of parameters of working processes and a design of the engine are considered. Methods and means of diagnosing and testing internal combustion engines are covered. Energy balance and efficiency are considered.

•         The training course is designed for students majoring in 131 "Industrial Engineering", training of specialists in diagnosing and maintenance of vehicle engines.


Сертифікат ДКР:

немає

Курс розраховано на студентів першого рівня вищої освіти механічного факультету.

1. Мета вивчення навчальної дисципліни. Здатність застосовувати свої знання і розуміння для визначення, формулювання і вирішення інженерних завдань у галузі перетворення теплової енергії та практичного використання знань у професійній діяльності. Здатність засвоєння знань будови, експлуатації, ремонту теплових машин; основних законів перетворення теплоти у роботу, передачі теплоти, роботи з теплотехнічними приладами на рівні вмінь, що достатні для практичної діяльності за спеціальністю. Здатність застосовувати основні закони термодинаміки та теплопередачі на рівні знань, які необхідні для засвоювання системи взаємозв’язаних профілюючих дисциплін. Ознайомлення з методами ефективного використання теплоти у сучасних теплотехнічних установках на рівні уявлення, що розширює професійний рівень фахівців. Знання і розуміння теплотехнічної термінології, фізичної сутності та змісту основних законів термодинаміки; методів аналізу термодинамічних процесів; методів аналізу ефективності використання теплоти у теплових двигунах; термодинамічних основ стиснення газів у компресорах; основних законів теплообміну та передачі теплоти у теплообмінних апаратах на рівні, необхідному для досягнення результатів освітньої програми. Застосовувати інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи; правильно інтерпретувати результати таких досліджень.

•         1. The purpose of studying the discipline. The ability to apply their knowledge and understanding to identify, formulate and solve engineering problems in the field of thermal energy conversion and practical use of knowledge in professional activities. Ability to master the knowledge of construction, operation, repair of heat engines; basic laws of heat conversion into work, heat transfer, work with thermal devices at the level of skills sufficient for practical activities in the specialty. Ability to apply the basic laws of thermodynamics and heat transfer at the level of knowledge required to master the system of interrelated profiling disciplines. Acquaintance with methods of effective use of heat in modern thermal engineering installations at the level of representation that expands a professional level of experts. Knowledge and understanding of thermal terminology, physical essence and content of the basic laws of thermodynamics; methods of analysis of thermodynamic processes; methods of analysis of heat efficiency in heat engines; thermodynamic bases of gas compression in compressors; basic laws of heat exchange and heat transfer in heat exchangers at the level necessary to achieve the results of the educational program. Apply engineering technologies, processes, systems and equipment in accordance with the specialty 151 «Automation and computer integration technologies» ; select and apply suitable standard analytical, calculation and experimental methods; correctly interpret the results of such studies.

Термодинаміка і теплотехніка . Навч. курс / О. І. Воронков, 2022-2023р. –8 лекц./16 лаб. раб.

 Розглянуті теоретичні та практичні питання будови основних механізмів та систем ДВЗ, основ термодинаміки. Будова кривошипно-шатунного і газорозподільного механізму. Будова систем живлення, охолодження, змащування та інших систем двигуна. Принцип роботи, призначення та різновиди цих механізмів та систем.

У цьому курсі розглянуто основні поняття технічної термодинаміки. Наведено формулювання та рівняння першого та другого законів термодинаміки Розглянуто основні термодинамічні процеси. Особливу увагу приділено зображенню основних процесів та ідеального газу. на T-S діаграмі. Дано опис термодинамічних циклів теплових машин. Розглянуто термодинамічні процеси у реальних газах.

Навчальний курс  призначений для студентів спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Thermodynamics and heat engineering. Navch. course / O. I. Voronkov, 2022-2023 –8 lectures/16 labs slave.

Theoretical and practical nutrition of the main mechanisms and systems of the DVZ, the foundations of thermodynamics are examined. Budov crank and gas-operated mechanism. Budov's systems of living, cooling, oiling and other systems of the engine. The principle of robotics, recognition and variety of mechanisms and systems.

This course covers the basic concepts of technical thermodynamics. The formula and equation of the first and the other laws of thermodynamics are formulated. The main thermodynamic processes are reviewed. Particular attention is paid to the image of the main processes and ideal gas. on T-S diagrams. The description of thermodynamic cycles of heat engines is given. Reviewed thermodynamic processes in real gases.

The initial course of appointments for students in the specialty 151 Automation and computer-integration technology.


Сертифікат ДКР:

немає

1. The purpose of studying the discipline. The ability to apply their knowledge and understanding to identify, formulate and solve engineering problems in the field of thermal energy conversion and practical use of knowledge in professional activities. Ability to master the knowledge of construction, operation, repair of heat engines; basic laws of heat conversion into work, heat transfer, work with thermal devices at the level of skills sufficient for practical activities in the specialty. Ability to apply the basic laws of thermodynamics and heat transfer at the level of knowledge required to master the system of interrelated profiling disciplines. Acquaintance with methods of effective use of heat in modern thermal engineering installations at the level of representation that expands a professional level of experts. Knowledge and understanding of thermal terminology, physical essence and content of the basic laws of thermodynamics; methods of analysis of thermodynamic processes; methods of analysis of heat efficiency in heat engines; thermodynamic bases of gas compression in compressors; basic laws of heat exchange and heat transfer in heat exchangers at the level necessary to achieve the results of the educational program. Apply engineering technologies, processes, systems and equipment in accordance with the specialty 133 "Industrial Engineering"; select and apply suitable standard analytical, calculation and experimental methods; correctly interpret the results of such studies.


•         Theoretical foundations of heat engineering and internal combustion engines. Teaching. course / OI Voronkov, 2023-2024. – 24 lectures / 8 labs.

•          Theoretical and practical issues of the structure of the main mechanisms and systems of internal combustion engines, the basics of thermodynamics and the theory of internal combustion engines are considered. The structure of the crank and gas distribution mechanism. Structure of power supply, cooling, lubrication and other engine systems. The principle of operation, purpose and varieties of these mechanisms and systems. In this course the basic concepts of technical thermodynamics are considered. The formulation and equations of the first and second laws of thermodynamics are given. The basic thermodynamic processes are considered. Particular attention is paid to the image of the main processes and the ideal gas. on the T-S diagram. A description of the thermodynamic cycles of heat engines is given. Thermodynamic processes in real gases are considered. The basic definitions in engines, actual cycles of engines, their indicators, characteristics of fuels and a working body, principles of the organization and mathematical modeling of working processes, methods of an estimation of technical and economic indicators, a choice of parameters of working processes and a design of the engine are considered. Methods and means of diagnosing and testing internal combustion engines are covered. Energy balance and efficiency are considered.

•         The training course is designed for students majoring in 131 "Industrial Engineering", 133 "Mecanical Engineering", 142 "Power Engineering", 274 "Automobile transport", training of specialists in diagnosing and maintenance of vehicle engines.


Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- засвоєння фізичних основ роботи силових установок;

- вивчення особливостей функціонування та принципів побудови сучасних енергоустановок;

- обґрунтування вибору типу двигуна енергетичної установки для автомобільного транспорту, придбання теоретичних та практичних навичок проведення експериментального дослідження на рівні вмінь та знань, достатніх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності;

- придбання практичних навичок щодо особливостей конструкції і роботи альтернативних енергоустановок.

Сертифікат ДКР:

немає

Оценка курса: 5.0(1)

Метою є підготовка студентів до творчої інженерної діяльності в галузі проектування, будування, експлуатації, ремонту  та дослідження ДВЗ.

Предмет: сприяє формуванню у студентів технічних спеціальностей загальної картини розвитку інженерної справи як цілісного процесу, який відбувається закономірно і проходить в органічному взаємозв’язку і взаємодії з історією суспільства.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

- формування у студентів системи знань, вмінь та уявлень щодо предмету дисципліни;

- застосовування  інженерних  технологій,  процесів,  систем  і  обладнання відповідно  до  спеціальності;

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;              - отримувати знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

- отримувати здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Курс розраховано на студентів першого рівня вищої освіти автомобільного факультету, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Енергетичне машинобудування".

Сертифікат ДКР:

немає