Структура за темами

 • Нормативні документи та положення ХНАДУ щодо проходження практики

  • ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (3Т, 3Тз)

   практика_технологічна

   Рівень вищої освіти:  Перший (бакалаврський)

   Галузь знань: 27 Транспорт

   Спеціальність: 275 Транспортні технології

   Освітньо-професійна (Освітньо-наукова) програма: Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

   Метою проходження практики є підготовка майбутніх бакалаврів у галузі транспортних технологій на автомобільному транспорті, вивчення ними теоретичних, практичних та методичних положень щодо самостійного вирішення задач практичних рішень при організації та управлінні автомобільними перевезеннями.

   Предмет: поняття про принципи функціонування підприємств у галузі транспортних технологій.

   Основними завданнями практики є:

   формування у здобувачів сукупності знань, вмінь та уявлень з основ технології доставки вантажів та пасажирів на рівні, який забезпечує практичну діяльність за спеціальністю.

   Автор курсу: Павленко Олексій Вікторович, к.т.н., доцент


  • ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА (5Т, 6Тз)

   НД практика

   Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

   Галузь знань:  27 Транспорт

   Спеціальність: 275 Транспортні технології

   Освітньо-професійна (Освітньо-наукова) програма:  Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 

   Автор курсу: Павленко Олексій Вікторович, доцент кафедри транспортних технологій


   Метою проходження практики є оволодіння здобувачами сучасних наукових методів дослідження, організацією та управлінням перевезення; закріплення, заглиблення і розширення знань по теоретичних дисциплінах, що вивчались у університеті, набуття професійної компетенції майбутніх магістрів транспорту; підвищення рівня навчально-методичної компетенції рівня майбутніх керівників трудових колективів і викладачів вищої школи; поглиблення знань з загальної теорії, змісту і методів навчання в навчальних закладах 3-4 рівня акредитації; конкретних методик викладання наукових і технічних питань і зібрання матеріалів по темі кваліфікаційної роботи здобувача.

   Предмет практики: система понять про принципи дослідження функціонування підприємств транспортного комплексу та організації транспортних процесів при реалізації раціональних способів перевезень пасажирів і вантажів, термінального та транспортно-експедиторського обслуговування.

   Основними завданнями проходження науково-дослідницької практики є:

   -     обґрунтування і представлення єдиних методологічних основ транспортних технологій;

   -     формування напрямків удосконалення і розвитку транспортних технологій на транспорті;

   -     формування навичок організації самостійної науково-дослідницької роботи і презентації результатів наукових досліджень.