Для магістрантів МФ (групи МС, МК, ММ)

Сертифікат ДКР:

немає

Практичні заняття

Сертифікат ДКР:

немає

Метою викладання політології є формування у студентів політичної свідомості та політичної культури. Предметом дисципліни «Політологія» є методично і педагогічно адаптована система понять про закономірності функціонування і розвитку політичних систем і політичних процесів. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати об'єкт і предмет політології; історію розвитку політичної думки; основні політичні теорії та ідеології; сутність політичної влади і політичних процесів; основні форми політичних режимів; структуру політичної системи; завдання держави та політичних партій; роль політичної свідомості та політичної культури в житті громадянина.

На основі отриманих знань студент повинен вміти самостійно аналізувати політичні процеси і політичне життя суспільства, розбиратися в основних напрямках діяльності політичних сил сучасності, мати уявлення про світовому політичному процесі та міжнародній політиці.

Сертифікат ДКР:

немає

Курс англійської мови для студентів дорожньо-транспортних спеціальностей. Цей розділ містить матеріали 1-ого семестру 4-х семестрового курсу та розрахований на 18 тижнів.

Метою курсу є формування у студентів загальних та професійних мовних компетенцій.

Сертифікат ДКР:

немає

Сертифікат ДКР:

немає